Terms of service

Terms of service and the law

Untuk platform JobX Sale yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia, berikut adalah contoh ringkas untuk Kesepakatan Perkhidmatan (Terms of Service, ToS) yang patut diikut serta dengan penjelasan singkat mengenai aspek-aspek undang-undang yang berkaitan:


Kesepakatan Perkhidmatan JobX Sale


1. Pengenalan

Selamat datang ke JobX Sale. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam perjanjian ini. Sila baca dengan teliti sebelum menggunakan perkhidmatan kami.


2. Perkhidmatan

JobX Sale menyediakan platform dalam talian untuk memudahkan urusan jual beli barang dan perkhidmatan. Kami bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli dan tidak bertanggungjawab atas sebarang isu yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui platform kami.


3. Pendaftaran Pengguna

Pengguna harus mendaftar dan membuat akaun untuk menggunakan beberapa ciri platform kami. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat akaun anda dan akan bertanggungjawab atas semua aktiviti yang dilakukan menggunakan akaun anda.


4. Hak dan Kewajipan Pengguna

Pengguna diharuskan untuk menggunakan platform kami dengan cara yang bertanggungjawab dan mematuhi semua undang-undang tempatan yang berlaku. Pengguna tidak boleh menggunakan platform untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang atau mengganggu pengguna lain.


5. Hak Cipta dan Kekayaan Intelek

Kandungan yang terdapat dalam platform ini termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, dan perisian adalah hak milik atau dilisensikan kepada JobX Sale dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan kekayaan intelek.


6. Penafian dan Batasan Liabiliti

JobX Sale tidak menjamin ketepatan, kelengkapan, atau kebolehpercayaan maklumat yang terdapat dalam platform ini dan secara tegas menafikan sebarang liabiliti atas kerugian atau kerosakan yang timbul dari penggunaan platform.


7. Perubahan Terma

JobX Sale berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Perubahan akan berkuat kuasa segera setelah diposkan dalam platform. Penggunaan berterusan platform selepas perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan terma baru.


8. Undang-Undang yang Mengawal

Perjanjian ini akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan platform ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.


Aspek Undang-Undang


Akta Perlindungan Pengguna 1999: Memastikan bahwa terma perkhidmatan tidak mengandungi klausa yang tidak adil yang boleh menjejaskan hak-hak pengguna sebagai pengguna.

Akta Jualan Barang dan Penyediaan Perkhidmatan 1980**: Menekankan keperluan untuk menyediakan barang dan perkhidmatan yang memenuhi spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak.

Peraturan E-dagang: Memerlukan perniagaan untuk menyediakan maklumat yang jelas dan tepat tentang cara barang atau perkhidmatan diiklankan dan dijual dalam talian.

Undang-Undang Anti-Penipuan: Mengharuskan platform untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengelakkan penipuan dan melindungi data peribadi pengguna.


Perjanjian ini tidak hanya mematuhi undang-undang yang relevan tetapi juga memfasilitasi hubungan yang lebih jelas dan adil antara JobX Sale dan penggunanya.